Hem

Ordningsstadga för Grödby vägföreningen


  • Ingen parkering är tillåten under dag- eller nattetid  på vägområden (vägbana, dike och slänter) eller  på vändplaner. Undantag för tillfälliga besök.


  • Obs! Grönområdena ska respekteras, det är mark som ägs av någon annan. Se dokument   "Intrång i grönområden"     ovan.


  • Soptunnor ska stå på den egna fastigheten och inte i vägområdet. Vallvägen undantagen.


  • Diken ska vara öppna.


  • Dagvatten ska kunna rinna ut i diken, vatten från tomter får inte rinna ut på vägen.


  • Sly och buskar ska rensas innan de växer ut i vägområdet och grenar ska kapas i tomtgränsen.


  • Grenar nära elledning ska kapas i god tid,  så att de håller tre meter från elledning. Om grenar redan vuxit nära ledningen  så är det förenat med livsfara att själv kapa dem – elverket ska då tillkallas.


Välkommen!

VÅRT GRÖDBY

Vägföreningens syfte, aktiviteter och historik...

LAG OCH ORDNING

Lagar, stadgar och ordningsregler...

STYRELSEARBETE

Protokoll, årsstämmor och styrelsemöten...

MYNDIGHETER OCH KOMMUN

Information om återvinning, elda ute, fastigheter och tomter och vägar och trafik...