Vems ansvar

Ansvar - styrelsen och  den enskildes

Grödby vägförening är en gemensamhetsanläggning som bildats genom en anläggningsförrättning av lantmäteriet.  I vardagsspråk kallat vägförening/samfällighetsförening.


Syftet är att sköta vägar och grönområden i tätorten Grödby. En styrelse beslutar om årlig andelsavgift för fastigheter, se  avgifter/andelar. Årsmöte/stämma hålls varje år i mars. De beslut stämman tar skall verkställas av styrelsen.


Lantmäteriet

Anläggningsbeslutet från vägföreningens fastighets-bildning och Stadgarna anger hur styrelsen skall arbeta. Föreningen betecknas ga:1. Det är en sk ”tvingande förening” där varje fastighet är ansluten oavsett ägare.

En fastighetsägare kan inte ”gå ur” föreningen.

Vår vägförening har inget statligt stöd.


Övriga lagar

 AL, Anläggningslagen och SFL, Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter .


Vägföreningens ansvarsområde

Vägområdet innefattar vägbanan, slänten ner i dike, eller motsvarande, och slänten upp mot tomtgräns.


Underhåll och skötsel av vägarna och vändplaner upphandlas från entreprenörer.


Grönområde finns på några platser och ingår i vårt ansvarsområde. Grönområdesmarken ägs av kommunen eller privat. Se fastighetskartan. Föreningen ansvarar för att området sköts på ett bra sätt och föreningen  bekostar skötseln.


Underhåll och skötsel sker dels genom föreningens städ-och röj-dagar dels genom enskilda medlemmars insatser.

Mitt i byn, i ett av grönområdena, ligger en lekplats som också vägförenngen ansvarar för.

    *) se längst ner  information från  REV och kommunen om vår skötsel av grönområden.


Trollstavägen ingår i Trollsta vägförening och Segersängsvägen är Trafikverkets ansvar. Fastighetsägare här ingår med mindre andelar i vår förening. Stangans vägförening har fastighetsägare som också ingår i vår förening.


Riksföreningen enskilda vägar - REV

Vår vägsamfällighet är medlem i REV. Det ger styrelsen goda möjligheter att ställa frågor till experter. REV ger ut en tidning, Bulletinen, som styrelsen får.

Alla gamla nummer finns tillgängliga för alla på hemsidan hos REV. Vi är försäkrade hos REV och har tillgång till juridisk hjälp.

Fastighetsägaransvaret

Var och en av oss är ansvarig för att hålla efter tät vegetation som växer ut i dikesområdet. Träd och buskar vars grenar växer/hänger ut över vägbanan, eller upp i elledningar, skall kapas. I hörn skall häckar kapas.


På så sätt skapar vi trafiksäkra vägar och vi slipper olyckstillbud med utspringande barn eller djur. Det är särskilt viktigt eftersom vi inga gatlysen har.


Städdagarna

Föreningen har under många år genomfört gemensamma städdagar i grönområden, på lekplatsen och utefter vägarna. Trevliga tillfällen att både träffa grannar och ta ett ansvar för vårt område. Dessvärre är det bara ett fåtal som har haft möjlighet och intresse att träffas och hjälpa till.


Vi efterlyser förslag på aktivitet för att göra området trevligt att bo i.


Sociala sammankomster och aktiviteter

Grödby vägförening är ingen villaförening med sociala sammankomster och aktiviteter. Dock kan det vara så att du t ex har en förfrågan/önskemål till andra inom området om något gemensamt - välkommen att höra av dig till styrelsen i så fall.


Har det ett värde för föreningen/för området och inte faller för långt utanför ramarna för föreningens verksamhet så kan vi flagga för det här på hemsidan.


                                          *************************************

* Information från REV, Riksförbundet Enskilda vägar

Om en förening är huvudman för ett grönområde (eller ska ”sköta och underhålla” som en förrättning anger) så innebär det att det är föreningen som ansvarar för att området sköts på ett bra sätt och föreningen som bekostar skötseln. Arbetet behöver inte utföras av föreningens medlemmar utan arbetet kan beställas av företag och betalas mot faktura.


Den grönområdesmark som ägs av kommunen har vägföreningen under 2017 fått skrftligt medgivande att hugga träd och sly och att också tillgodogöra sig inkomsten från virket. Obs! gäller ej grönområde som är privatägt. Markägaren (oavsett om det är kommunen eller någon annan) behöver inte befatta sig med arbetet eller kostnaderna. 


                                           *************************************


 *) Länk till Information från kommunen  angående vårt ansvar för grönområden genom Peter Svedberg markförvaltare, MEX, mark och exploatering, Nynäshamns kommun.