Lag och ordning

Ordningsstadga för Grödby vägföreningen


  • Ingen parkering är tillåten under dag- eller nattetid  på vägområden (vägbana, dike och slänter) eller  på vändplaner. Undantag för tillfälliga besök.


  • Obs! Grönområdena ska respekteras, det är mark som ägs av någon annan. Se dokument   "Intrång i grönområden"     ovan.


  • Soptunnor ska stå på den egna fastigheten och inte i vägområdet. Vallvägen undantagen.


  • Diken ska vara öppna.


  • Dagvatten ska kunna rinna ut i diken, vatten från tomter får inte rinna ut på vägen.


  • Sly och buskar ska rensas innan de växer ut i vägområdet och grenar ska kapas i tomtgränsen.


  • Grenar nära elledning ska kapas i god tid,  så att de håller tre meter från elledning. Om grenar redan vuxit nära ledningen  så är det förenat med livsfara att själv kapa dem – elverket ska då tillkallas.