Årsstämma

Årsstämma

Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ och det är där de viktiga frågorna behandlas och beslutas. Beslut som styrelsen sedan skall verkställa.

På stämman väljs också en styrelse som ska sköta det löpande arbetet med föreningen. På stämman redovisar styrelsen vad som gjorts under året, hur det gjorts och vad det har kostat.

Det är många lagar och regler som styr hur en vägförening ska drivas och det kan varken stämman eller styrelsen påverka men styrelsen har ansvaret för att arbeta och besluta i enlighet med dessa och med vad som beslutas på stämman. Likaså har varje fastighetsägare ett eget ansvar att följa lagar och regler och styrelsens/stämmans beslut. Vi alla tillsammans kan skapa den by vill ha!

Det behövs alltid fler frivilliga i arbetet med föreningen, kom och delta i årsstämman, framför dina tankar och ideer och kan du själv hjälpa till med något så är du hjärtligt välkommen! Alla kan vara med, det är inte bara de som väljs till styrelsen som får vara med och jobba!

Information inför stämma!


Fullmakter

En medlem får ha fullmakt för att kunna rösta för en annan medlem som inte kan delta.

För röstning gäller en röst per fastighet.


Debiteringslängden  finns alltid på stämman.

Det är en förteckning över fastighetsägare med fastighetsbeteckning och antal andelar/fastighet.


Den finns också tillgänglig att läsa hos styrelsens ordförande och sekreterare för den som vill titta i den före stämman.